contact@grote-kerk.nl 070-737 0325          

Organisatie

Stichting Grote of Sint-Jacobskerk

Onze missie

De Protestantse Kerk Den Haag ondersteunt de Grote Kerk als ‘Haags Hart’ in onze stad. Een plek die de veerkracht en medemenselijkheid van de stad bevordert. Hiertoe is een nieuwe Stichting in het leven geroepen: de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk Den Haag. De verhuur van de kerk levert een bijdrage aan het onderhoud van het gebouw en aan de cultureel- maatschappelijke doelstelling. In onze multiculturele samenleving willen we culturele uitingen bevorderen en gemeenschapsvormende ontmoetingen organiseren, die in de breedte van de stad de inspiratie voor vrede en recht kunnen voeden. We zien grote kansen voor de Grote Kerk!

Doelstelling

De Stichting Grote of Sint-Jacobskerk is op 20 januari 2020 opgericht en heeft tot doel het in stand houden van de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag door de exploitatie van het unieke kerkgebouw als cultureel en maatschappelijk centrum voor de hele Haagse samenleving. Een actueel beleidsplan vind je hier.

KvK-nummer, RSIN en ANBI

De Stichting Grote of Sint-Jacobskerk is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77075560. Het RSIN is 8608.92.244. De Stichting Grote of Sint-Jacobskerk wordt sinds 20 januari 2020 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuur & directie

Het bestuur van de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk bestaat uit:
De heer W.J. Berg (voorzitter)
De heer C.P. Ockhuysen (secretaris penningmeester)
De heer J.B. Oosterheert (bestuurslid)

Directeur van de Grote Kerk: Folkert Blaauw.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Aan bestuursleden van de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Overige informatie

Klik hier voor de overige informatie conform de ANBI-publicatieplicht van de Belastingdienst.

Contactgegevens

contact@grote-kerk.nl
Stichting Grote of Sint-Jacobskerk
Rond de Kerk 12
2513 AM Den Haag

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk

Naam, oprichting, vestiging en statuten

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk (SFGK) is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 23 oktober 1984. SFGK is statutair gevestigd in de gemeente `s-Gravenhage. SFGK wordt geregeerd door haar statuten. De statuten van SFGK zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte van 1 september 2021.

Doelstelling

SFGK heeft statutair en feitelijk ten doel het vormen van een zodanig vermogen, dat uit de opbrengst daarvan het gewone onderhoud van de Grote Kerk te `s-Gravenhage, plaatselijk bekend Rond de Grote Kerk 12, kan worden betaald en zo de opbrengst van het vermogen in een boekjaar daartoe toereikend blijkt te zijn, de meeropbrengst en eventueel een gedeelte van bedoeld vermogen aan te wenden voor restauratie van de Grote Kerk. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten. SFGK beoogt het algemeen nut.

KvK-nummer, RSIN en ANBI

SFGK is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41153541. Het RSIN van SFGK is 8023.87.627. SFGK wordt sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contactgegevens

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk
p/a Paul Gabriëlstraat 147
2596 VD Den Haag

Bestuur

Het bestuur van SFGK bestaat uit de volgende drie personen:
- mr. N.J.M. Sjerps (voorzitter)
- mr. A. de Winter (secretaris/penningmeester)
- A. van Dam MGA (lid)
SFGK wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, die voorzitter, secretaris of penningmeester moeten zijn.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van SFGK genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Aan bestuursleden van SFGK kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Actueel beleidsplan

De Grote Kerk te `s-Gravenhage is eigendom van Protestantse Gemeente te `s-Gravenhage (PGG). SFGK draagt overeenkomstig haar doelstelling en naar vermogen bij aan de kosten van het gewone onderhoud ervan.
Ter verwezenlijking van haar doelstelling houdt SFGK een vermogen aan. Het bestuur van SFGK is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en heeft het beheer in handen gegeven van een professionele vermogensbeheerder die het vermogen belegt. De vermogensbeheerder is hierbij gebonden aan het beleggingsstatuut van SFGK. De vermogensbeheerder legt over het beheer regelmatig verantwoording af aan het bestuur van SFGK.
Voor het onderhoud in een jaar ontvangt SFGK voor aanvang van dat jaar van Stichting Grote of Sint-Jacobskerk een onderhoudsplan inclusief begroting alsmede een verzoek om het bedrag van de kosten van dit onderhoud toe te kennen en derhalve deze onderhoudskosten te dragen. Naar aanleiding van dit verzoek besluit het bestuur over de toekenning van het gevraagde bedrag. Het gevraagde bedrag wordt toegekend indien de opbrengst van het vermogen van SFGK toereikend is. Uitbetaling van het toegekende bedrag vindt plaats na ontvangst en controle door SFGK van de onderhoudsfacturen. Indien noodzakelijk vindt uitbetaling van een voorschot plaats. Na afloop van dat jaar ontvangt SFGK van Stichting Grote of Sint-Jacobskerk zo spoedig mogelijk een verantwoording inzake het onderhoud in dat afgelopen jaar.
Voor de jaren 2020 tot en met 2025 stelt SFGK in beginsel, behoudens bijzondere omstandigheden die haar vermogen betreffen, ten minste € 40.000 per jaar voor onderhoud van de Grote Kerk beschikbaar.
Bovenstaande tekst, de statuten van SFGK en voormeld beleggingsstatuut vormen tezamen het actueel beleidsplan van SFGK.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van SFGK is in 2023 een keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering zijn onder meer de beleggingen en het onderhoud van de Grote Kerk besproken. Het bestuur van SFGK is voornemens in 2024 een of twee keer in vergadering bijeen te komen. In deze vergadering(en) zullen onder meer de beleggingen en het onderhoud van de Grote Kerk worden besproken.

Staat van baten en lasten en overzicht voorgenomen bestedingen

Staat van baten en lasten over 2023


Baten

Inkomsten uit beleggingen € 41.860
Koersresultaten € 175.298
Interest € 1.709
Totaal € 218.867


Lasten

Doelbestedingen € 128.116
Kantoorlasten € 756
Bestuurslasten € 106
Algemene lasten € 4.268
Banklasten € 16.788
€ 150.034 -
€ 68.833
Buitengewone baten € 9.753 +

Resultaat

€ 78.586

Overzicht voorgenomen bestedingen in 2024 met toelichting

SFGK is voornemens in 2024 € 40.000 overeenkomstig haar doel te besteden aan onderhoud van de Grote Kerk.